I ZAWODY O PUCHAR PREZESA KLUBU SPORTOWEGO BESKID TEAM

 

PLAN ZAWODÓW 

 

ROCZNIKI 2013-2010 start o godzinie 11.00

ROCZNIKI 2009- i starsi start o godzinie 11.30 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 16.062019r. (niedziela),

- Pływalnia OSiR Kęty os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty

 2. INFORMACJE OGÓLNE:

 1) Zawody rozgrywane będą w 1 bloku w godzinach 11:00-13:00

 2) Przewiduje się klasyfikację indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych

3) Zawody mają charakter integracyjny, głównym celem jest propagowanie sportu pływackiego,

3. ORGANIZATOR:

 1) Klub Sportowy Beskid Team oraz Kęcka Szkoła Pływania.

 4. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:

 1) długość niecki – 25 m

2) głębokość – 1,35-1,80 m (strefa dla umiejących pływać)

3) ilość torów – 4

4) temperatura wody 28*C.

 5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:   Antoni Gara zapisy@ksbeskidteam.pl , Tel. 508-386-780

ZAPISY WWW.ksbeskidteam.pl -> przez formularz kontaktowy, lub zapisy@ksbeskidteam.pl                                      

(Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, konkurencje).

 6. ZASADY FINANSOWANIA - Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów.

 7. UCZESTNICTWO:

1) W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 7 grup wiekowych odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców: 1 blok, roczniki: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi do 18 r.ż.).

2) Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych.

3) Uczestnik zawodów nie może być zrzeszony w żadnym mistrzowskim klubie sportowym, uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i nie może posiadać licencji zawodnika. Udział w zawodach: tylko zaproszone kluby sportowe o raz szkoły pływania.

4) kategorie wiekowe

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006 i starsi

25 dow

25 dow

25 dow

50 dow

50 dow

50 dow

50 dow

25 dow + przyrząd

25 dow + przyrząd

25 grzb

50 grzb

50 grzb

50 grzb

50 grzb

 

 

25 klas

50 klas

50 klas

50 klas

50 klas

 

 

25 mot

50 mot

50 mot

50 mot

50 mot

 

8. KOMUNIKAT RODO:

 1) W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy Beskid Team oraz OSIR Kęty wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak: strona internetowa, strona na portalu społecznościowym (typu: Facebook, YouTube, Infokęty), miesięcznik Kęczanin. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia lub nagrania mogą być przekazywane do współorganizatorów zajęć.

 2) Administratorem udostępnianych danych jest Beskid Team Klub Sportowy z siedzibą w Oświęcimiu ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15.

3) Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem poinformowany/na, iż przysługuje mi prawa: wglądu swoje dane, ich poprawiani, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@osir.kety.pl

5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 7) Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu RODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w imprezie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz Regulaminu zawodów.

 2) Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.

3) Starty odbywać się będą seriami na czas wg roku urodzenia.

 4) Nie dopuszcza się dodatkowych startów zawodników poza konkursem.

5) Na hali basenowej podczas rozgrzewki i zawodów ze startującymi zawodnikami danej drużyny może przebywać tylko trener lub opiekun prawny.

6) Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub lub opiekun prawny zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać, bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach oraz posiadają stosowne ubezpieczenie.

 7) Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

 8) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Krytej Pływalni OSIR Kęty, przepisów BHP i ppoż.

10) W czasie zawodów Pływalnia jest dostępna dla klientów indywidualnych, a szafki w szatniach nie są zamykane. Cenne przedmioty zaleca się pozostawić u trenera lub opiekuna prawnego.

11) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

12) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator